You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1 line
11 KiB

{"version":3,"sources":["jquery.fitvids.js","gallery-card.js","infinite-scroll.js"],"names":["$","fn","fitVids","options","head","div","settings","customSelector","ignore","document","getElementById","getElementsByTagName","createElement","innerHTML","appendChild","childNodes","extend","this","each","selectors","push","ignoreList","$allVideos","find","join","not","aspectRatio","videoName","$this","parents","length","tagName","toLowerCase","parent","css","isNaN","attr","parseInt","height","width","_count","wrap","removeAttr","window","jQuery","Zepto","addEventListener","querySelectorAll","forEach","image","container","closest","ratio","attributes","value","style","flex","feedElement","buffer","ticking","loading","lastScrollY","lastWindowHeight","lastDocumentHeight","nextElement","querySelector","onPageLoad","status","removeEventListener","onScroll","onResize","response","item","importNode","resNextElement","href","documentElement","scrollHeight","onUpdate","xhr","XMLHttpRequest","responseType","open","send","requestTick","requestAnimationFrame","scrollY","innerHeight","passive"],"mappings":"CAYA,SAAAA,gBAIAA,EAAAC,GAAAC,QAAA,SAAAC,GACA,IAOAC,EAEAC,EATAC,EAAA,CACAC,eAAA,KACAC,OAAA,MAgBA,OAbAC,SAAAC,eAAA,oBAEAN,EAAAK,SAAAL,MAAAK,SAAAE,qBAAA,QAAA,IAEAN,EAAAI,SAAAG,cAAA,QACAC,UAAA,oUACAT,EAAAU,YAAAT,EAAAU,WAAA,KAGAZ,GACAH,EAAAgB,OAAAV,EAAAH,GAGAc,KAAAC,KAAA,WACA,IAAAC,EAAA,CACA,kCACA,6BACA,sCACA,oDACA,SACA,SAGAb,EAAAC,gBACAY,EAAAC,KAAAd,EAAAC,gBAGA,IAAAc,EAAA,iBAEAf,EAAAE,SACAa,EAAAA,EAAA,KAAAf,EAAAE,QAGAc,EAAAtB,EAAAiB,MAAAM,KAAAJ,EAAAK,KAAA,OAEAF,GADAA,EAAAA,EAAAG,IAAA,kBACAA,IAAAJ,IAEAH,KAAA,WACA,IAYAQ,EAEAC,EAdAC,EAAA5B,EAAAiB,MACA,EAAAW,EAAAC,QAAAR,GAAAS,QAGA,UAAAb,KAAAc,QAAAC,eAAAJ,EAAAK,OAAA,UAAAH,QAAAF,EAAAK,OAAA,8BAAAH,SACAF,EAAAM,IAAA,WAAAN,EAAAM,IAAA,WAAAC,MAAAP,EAAAQ,KAAA,aAAAD,MAAAP,EAAAQ,KAAA,YAEAR,EAAAQ,KAAA,SAAA,GACAR,EAAAQ,KAAA,QAAA,KAIAV,GAFA,WAAAT,KAAAc,QAAAC,eAAAJ,EAAAQ,KAAA,YAAAD,MAAAE,SAAAT,EAAAQ,KAAA,UAAA,KAAAC,SAAAT,EAAAQ,KAAA,UAAA,IAAAR,EAAAU,WACAH,MAAAE,SAAAT,EAAAQ,KAAA,SAAA,KAAAR,EAAAW,QAAAF,SAAAT,EAAAQ,KAAA,SAAA,KAEAR,EAAAQ,KAAA,UACAT,EAAA,SAAA3B,EAAAC,GAAAC,QAAAsC,OACAZ,EAAAQ,KAAA,OAAAT,GACA3B,EAAAC,GAAAC,QAAAsC,UAEAZ,EAAAa,KAAA,gGAAAR,OAAA,8BAAAC,IAAA,cAAA,IAAAR,EAAA,KACAE,EAAAc,WAAA,UAAAA,WAAA,eAMA1C,EAAAC,GAAAC,QAAAsC,OAAA,EAzEA,CA4EAG,OAAAC,QAAAD,OAAAE,OC9EA,SAAApC,GAYAA,EAAAqC,iBAAA,mBAXA,WACArC,EAAAsC,iBAAA,yBACAC,QAAA,SAAAC,GACA,IAAAC,EAAAD,EAAAE,QAAA,qBAGAC,EAFAH,EAAAI,WAAAd,MAAAe,MACAL,EAAAI,WAAAf,OAAAgB,MAEAJ,EAAAK,MAAAC,KAAAJ,EAAA,YARA,EAaAT,OAAAlC,WCRA,SAAAkC,EAAAlC,GAEA,IAMAgD,EAKAC,EAEAC,EACAC,EAEAC,EACAC,EACAC,EAlBAC,EAAAvD,EAAAwD,cAAA,kBAoBA,SAAAC,IACA,GAAA,MAAAjD,KAAAkD,OAGA,OAFAxB,EAAAyB,oBAAA,SAAAC,QACA1B,EAAAyB,oBAAA,SAAAE,GAKArD,KAAAsD,SAAAxB,iBAAA,qBACAC,QAAA,SAAAwB,GAIAf,EAAA3C,YAAAL,EAAAgE,WAAAD,GAAA,MAIA,IAAAE,EAAAzD,KAAAsD,SAAAN,cAAA,kBACAS,EACAV,EAAAW,KAAAD,EAAAC,MAEAhC,EAAAyB,oBAAA,SAAAC,GACA1B,EAAAyB,oBAAA,SAAAE,IAIAP,EAAAtD,EAAAmE,gBAAAC,aAEAjB,EADAD,GAAA,EAIA,SAAAmB,IAEA,IAYAC,EAZAnB,IAKAC,EAAAC,GAAAC,EAAAL,EACAC,GAAA,GAIAC,GAAA,GAEAmB,EAAA,IAAApC,EAAAqC,gBACAC,aAAA,WAEAF,EAAAjC,iBAAA,OAAAoB,GAEAa,EAAAG,KAAA,MAAAlB,EAAAW,MACAI,EAAAI,KAAA,QAGA,SAAAC,IACAzB,GAAAhB,EAAA0C,sBAAAP,GACAnB,GAAA,EAGA,SAAAU,IACAR,EAAAlB,EAAA2C,QACAF,IAGA,SAAAd,IACAR,EAAAnB,EAAA4C,YACAxB,EAAAtD,EAAAmE,gBAAAC,aACAO,KAtFApB,IAKAP,EAAAhD,EAAAwD,cAAA,iBAQAL,EADAD,IAFAD,EAAA,KAKAG,EAAAlB,EAAA2C,QACAxB,EAAAnB,EAAA4C,YACAxB,EAAAtD,EAAAmE,gBAAAC,aAwEAlC,EAAAG,iBAAA,SAAAuB,EAAA,CAAAmB,SAAA,IACA7C,EAAAG,iBAAA,SAAAwB,GAEAc,KA/FA,CAgGAzC,OAAAlC","file":"casper.js","sourcesContent":["/*jshint browser:true */\n/*!\n* FitVids 1.3\n*\n*\n* Copyright 2017, Chris Coyier + Dave Rupert + Ghost Foundation\n* This is an unofficial release, ported by John O'Nolan\n* Credit to Thierry Koblentz - http://www.alistapart.com/articles/creating-intrinsic-ratios-for-video/\n* Released under the MIT license\n*\n*/\n\n;(function( $ ){\n\n 'use strict';\n\n $.fn.fitVids = function( options ) {\n var settings = {\n customSelector: null,\n ignore: null\n };\n\n if(!document.getElementById('fit-vids-style'))